منوی دیس پرس یک

زرشک پلو با مرغ

جوجه کباب ۵۰% یا کباب کوبیده ۵۰%

سالاد فصل

پذیرایی شربت

نوشابه

ظروفکامل پذیرایی و شام

میز و صندلی