منوی دیس پرس سه

زرشک پلو با  مرغ

باقالی پلو با گوشت بره

جوجه کباب ۵۰% یا کوبیده۵۰%

سالاد فصل

پذیرایی شربت

نوشابه

ظروف کامل پذیرایی و شام

میز و صندلی