منوی دیس پرس یک

زرشک پلو با مرغ

جوجه کباب 50% یا کباب کوبیده 50%

سالاد فصل

پذیرایی شربت

نوشابه

ظروفکامل پذیرایی و شام

میز و صندلی